ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

ทิศทางที่เหมาะสมกับการติดตั้งแผงโซล่ารูฟบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย

   เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อมาตกกระทบกับแผ่นโซล่า เซลล์ หรือ Solar PV (Solar Photovoltaics) ซึ่งผลิตขึ้นมาจากการนำสารกึ่งตัวนำหรือ Silicon ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยนำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นขั้วบวก และ ขั้วลบ เมื่อแสงอาทิตย์ส่งผ่านมายังสารกึ่งตัวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแสงอาทิตย์ก็จะปลดปล่อยประจุไฟฟ้า ให้วิ่งผ่านไปมา ระหว่างชั้นของสารกึ่งตัวนำที่เป็น ขั้ว บวก และ ขั้ว ลบของ ก่อให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและเมื่อนำโซลาร์เซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อวงจรกันจนได้เป็นแผงโซล่ารูฟ Solar PV Panel (Solar Photovoltaics panel ) ก็จะสามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น

   เมื่อปัจจัยหลักของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาจากคุณภาพและปริมาณของแสงอาทิตย์เป็นหลักดังนั้นทิศทางในการรับแสงอาทิตย์ของแผ่นโซล่า เซลล์จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งปริมาณและช่วงเวลาในการได้รับแสงอาทิตย์ในแต่ละปรเทศนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ฤดูกาล และ ตำแหน่งที่ตั้งบนโลกด้วยเหตุผลที่ว่าโลกจะหมุนรอบตัวเองและรอบเส้นศูนย์สูตรดังนั้นประเทศไหนก็ตามที่อยู่ติดกับเส้นศูนย์สูตร ก็จะได้รับปริมาณแสงแดดที่เข้มข้นมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร

   ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้ได้รับปริมาณแสงอาทิตย์ที่เข้มข้นเกือบตลอดทั้งปีจึงเหมาะแก่การลงทุนติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องจากตำแหน่งของประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาด้านบนหรือเรียกอีกอย่างว่าอยู่ทางซีกโลกเหนือ ทำให้การโคจรของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกของประเทศไทยนั้น จะอ้อมไปทางทิศใต้เสมอจึงส่งผลให้การติดแผงเซลล์แสงอาทิตย์หันหน้าไปทางทิศใต้จะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าทิศเหนือ ซึ่งเป็นด้านที่ไม่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์

   จนอาจจะพูดได้ว่าทิศที่ดีที่สุดในการติดตั้งโซล่ารูฟ  หรือ แผ่น Solar PV Panel ควรหันหน้าไปรับแสง ก็คือทิศใต้ นั่นเอง เพราะเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ แผ่น Solar PV Panel จะสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งปีรองลงมาคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือตะวันตกส่วนทิศตะวันออกจะได้รับแสงอาทิตย์แค่ครึ่งเช้าเท่านั้น ในขณะที่ทิศเหนือถือว่าเป็นทิศที่ได้รับแสงน้อยที่สุด เพราะไม่ได้หันทำมุมการตั้งฉากกับพระอาทิตย์การหันแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศเหนือย่อมทำให้มีลำแสงบางส่วนสะท้อนออกไป เหลือลำแสงเพียงบางส่วนที่สามารถดูดซับเข้าไปผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นการติดตั้งโซล่ารูฟเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงขอให้หลีกเลี่ยงการติดตั้งที่หันหน้าแผงไปทางทิศทิศตะวันออกและทิศเหนือ

   ทั้งนี้การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ที่การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar PV Panel ให้หันหน้าไปทางทิศที่ถูกต้องเพียงปัจจัยเดียวการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะต้องหันเอียงให้ตั้งฉากกับลำแสงของดวงอาทิตย์ด้วยจึงจะได้พลังงานสูงสุด การตั้งเอียงมากไปหรือน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดการสูญเสียเพราะพลังงานแสงอาทิตย์บางส่วนจะมีการสะท้อนออกไปไม่ถูกส่งไปยังสารกึ่งตัวนำด้านล่างดังนั้นก่อนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องดูว่าการจัดวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในมุมหรือองศาที่ตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบหรือไม่ เพราะมุมองศาเหล่านี้มีผลต่อผลผลิตไฟฟ้าที่จะได้รับ

อย่างไรก็ตาม ขนาดองศาที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละประเทศและสภาพภูมิประเทศของประเทศนั้นๆ

   ดังนั้นการจัดวางโซล่ารูฟที่เป็นแผงโซล่าเซลล์หรือ Solar PV Panel ให้อยู่ในทิศที่เหมาะสมและเอียงทำมุมรับแสงอาทิตย์ในมุมหรือ องศาที่ถูกต้องจะสามารถทำให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่และผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยปกติแล้วองศาที่เหมาะสมในการวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยจะอยู่ที่ 10 -18 องศากับพื้นโลก

   ขึ้นอยู่กับโซนหรือตำแหน่งของพื้นที่ที่ติดตั้งว่าอยู่ทางภูมิภาคไหนของประเทศไทยหากว่าอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นแนวโคจรของดวงอาทิตย์องศาในการเอียงก็จะน้อย ในทางตรงกันข้าม

หากว่าพื้นที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือติดตั้งโซล่ารูฟนั้นตั้งอยู่ไกลออกไปจากเส้นศูนย์สูตร องศาในการวางก็จะมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตั้งอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรการเอียงองศาในการเอียงจะอยู่ที่ 10 – 13 องศาขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและจังหวัดที่ตั้ง ในขณะเดียวกัน

หากการติดตั้งแผงโซล่ารูฟแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือ องศาในการวางแผ่นก็จะชันมากกว่าภาคใต้ อยู่ที่ 15 -18 องศา และหากพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดทางภาคกลางองศาในการวางก็จะอยู่ในค่ากลาง คือประมาณ 13 -15 องศา ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของจังหวัดนั้นๆ

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​