ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

เงื่อนไขการรับประกันผลผลิตพลังงานจากการติดแผงโซล่าเซลล์ (ENERGY OUTPUT WARRANTY CONDITION)

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ( solar rooftop system)          

โดยปกติแล้วบริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานนั้นจะต้องมีการรับประกันการติดตั้งและ ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ( solar output) จากระบบติดแผงโซล่าเซลล์ให้กับลูกค้าที่ติดตั้งระบบฯด้วย  โดยการรับประกันผลผลิตที่ได้มักจะอยู่ที่ 1 ปีขึ้นไปหรืออาจจะยาวนานจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งานของแผ่นโซล่าเซลล์และระบบโซล่าเซลล์

รายละเอียดการรับประกันผลผลิตพลังงานที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเบื้องต้นมีดังนี้

1. บริษัทติดซล่าเซลล์ ครบวงจร จะรับประกันผลผลิตไฟฟ้าตามตาราง Energy Output & Warranty ที่ประเมินได้จากโปรแกรม PVSYST ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบและจำลองระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตามพิกัดพื้นที่ที่ติดตั้งจริงโปรแกรมนี้จะใช้เพื่อประเมินกำลังผลิตไฟฟ้าที่จะผลิตได้จากการติดตั้งระบบระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาที่ออกแบบไว้ว่าเป็นเช่นไรโดยโปรแกรมจะวัดผลออกมาเป็นแบบรายวัน รายเดือน และรายปี

เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์นั้นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติดังนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์นั้นจะขึ้นอยู่กับ ความผันแปรของสภาพอากาศทิศทางและอุณหภูมิของแสงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในแต่ละวันและด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น ทำให้บริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่จะรับประกันผลผลิตไฟฟ้าเป็นรายปีมากกว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือน

ลูกค้าหรือผู้ที่รับการติดแผงโซล่าเซลล์หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจะรับทราบผลลัพธ์หรือหน่วยพลังงานที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตได้จากระบบแสดงผลที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ INVERTER ที่ใช้ ที่บริษัทผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาจะติดตั้งให้ไว้รับทราบผลแบบ REAL TIME หรือตามการผลิตที่ได้จริง บนมือถือหรือ ห้องควบคุมไฟฟ้าที่ได้ออกแบบไว้ให้อยู่ใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือแผงโซล่าเซลล์ให้มากที่สุดเพื่อลดการสูญเสียของพลังงานก่อนการอ่านค่าและนำไปใช้จริง

  ทั้งนี้การรับประกันดังกล่าวจะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า ระบบและติดแผงโซล่าเซลล์หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ ไม่มีรอยขีดข่วน  หรือได้รับความเสียหาย จาก


- จากการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพ หรือต่อเติมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายหลังการติดตั้ง

- จากอุบัติเหตุ อาทิเช่น เครื่องกระสุนปืน พลุ หรือประทัด และสิ่งของใดๆที่ตกลงมาใส่แผงเซลล์แสงอาทิตย์

- จากภัยธรรมชาติ อาทิ คลื่นความร้อนพายุ ลูกเห็บ ฝน ฝุ่น หรือ เขม่าที่มาจากไฟป่า

และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องไม่มีการหยุดใช้งาน ไฟฟ้าดับ หรือการเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ระบบเสื่อมสภาพหรือหยุดทำงานอาทิเช่นความผิดปกติของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างเฉียบพลันหรือมลพิษที่เกิดจากไฟป่าไฟไหม้อาคาร อันเป็นเหตุให้อุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าผลิตได้น้อยลงหรือระบบหยุดการทำงาน

นอกจากนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์ต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีตามที่บริษัทผู้ติดตั้งแนะนำอย่างน้อย 3 ครั้ง /ปี หรือต้องได้รับการบำรุงรักษาโดยบริษัทผู้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เองเท่านั้น

หากตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามผลผลิตที่บริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รับประกันไว้  ไม่ได้มาจากเหตุสุดวิสัย หรือการปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กล่าวไว้เบื้องต้น การชดเชยหรือการแก้ไข จากบริษัทผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดแบบหนึ่งดังนี้

-  ปรับเพิ่มจำนวนแผงหรือปรับทิศทางการติดแผงโซล่าเซลล์ใหม่

-  ตรวจสอบปรับปรุงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ตั้งแต่ติดแผงโซล่าเซลล์ INVERTER สายไฟ และอื่นๆ หากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหรือผู้ที่รับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พร้อมทั้งตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้

-  ชดเชยเป็นเงินจากส่วนต่างที่ลดลงของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เทียบกับหน่วยการผลิตที่บริษัทประเมินไว้ในตารางการรับประกันผลผลิตในปีนั้นๆในอัตราต่อหน่วยผลิตตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงกัน

บทความที่น่าสนใจ

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​