ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

การท่าเรือจับมือ บริษัท Brilliant Power จำกัด ติดตั้ง Smart Parking เพื่อการลดมลภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนตามนโยบายท่าเรือสีเขียว

นายเกรียงไกรไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Solar Parking Roof top) เพื่อยกระดับคุณภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการและกลยุทธ์ของ กทท.ในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) สร้างการยอมรับให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ใช้บริการ และชุมชนรอบข้างสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ได้10% ภายในปี 2566

สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีกำลังผลิตที่ 240kWp จำนวน 1 ระบบ ขนาดพื้นที่ 1,280 ตารางเมตร บนโครงสร้างหลังคาอาคารจอดรถ (Building C) ที่สร้างขึ้นใหม่ สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2Emission) จากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมุ่งสู่กลยุทธท่าเรือสีเขียว (Green Port) โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะเชื่อมต่อกับตู้จ่ายไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์(Chiller) ซึ่งติดตั้งที่ชั้น 2 ของอาคารจอดรถเพื่อจ่ายไฟในลำดับแรกและเมื่อการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณมากกว่าการใช้ไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือสามารถจ่ายเข้าสู่ระบบการจ่ายไฟฟ้าในส่วนอื่นของอาคารสำนักงาน กทท. ผ่านระบบการจ่ายไฟฟ้าเดิมซึ่งจะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 192.23 Ton CO2 /ปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลง 1,322,760 บาท/ปี
ทั้งนี้ กทท.จะเร่งพัฒนาและยกระดับการให้บริการ การดำเนินงานให้มีมาตรฐานสากลเสริมสร้างนวัตกรรม การบริหารที่มีธรรมาภิบาลสร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือสร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​