ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

บมจ.ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ รักษ์โลก สนับสนุน การทําธุรกิจ ESG

บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ รักษ์โลก สนับสนุนการทําธุรกิจ ESG

นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) หรือ “BIS” เปิดเผยว่า BIS มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดย ยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกมิติ ดูแลสังคม และมีธรรมาภิบาล โดยจะขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งล่าสุด BIS มีแผนที่จะ ผลักดันและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลัก ESG 3 กลุ่ม คือ 

1)โซลาร์รูฟท็อป BIS ร่วมกับพาร์ทเนอร์ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ หนึ่งในผู้นําด้าน Solar Rooftop EPC ติดตั้งโซล่า รูฟท็อป ให้กับกลุ่มลูกค้าหลักของ BISที่เป็นโรงเรือนเกษตร เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงแรกนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการดําเนินการแล้ว 2 โครงการ และ มีลูกค้าให้ความสนใจจํานวนมาก โดยกําลังเสนองาน เพิ่มกว่า 10 โครงการ มูลค่า 5-25 ล้านบาทต่อโครงการ ขึ้นกับขนาดของโครงการ เนื่องจากพลังงานทดแทนนี้ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปัจจุบันสถานการณ์ ค่าไฟฟามีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้พลังงานทดแทนได้รับความสนใจมากขึ้น ส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

2)เตาเผาทําลายซากสัตว์ (BURN MIZER CREMATORS) เตาเผาซากสัตว์แบบปรับลดควัน โดย BIS เป็นผู้แทนจําหน่าย เตาเผา วาลโก้ (Valco) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก สามารถเผาทําลายซากที่อาจก่อโรค โดยไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ลดการรบกวนชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ยกระดับคุณภาพชีวิต ตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ “BEYOND ANIMAL WELLBEING”

3)กลุ่มผลิตภัณฑ์บําบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบบําบัดน้ำเสีย ระบบบําบัดกลิ่น ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ลด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และลดการปล่อยคาร์บอน CO2 ได้แก่ 

- โปรไบโอติกบําบัดน้ำเสีย (BIOKLEAN FC) เป็นจุลินทรีย์ที่มีส่วนช่วยลดปัญหากลิ่นของน้ำเสีย 

- เครื่องกรองแยกตะกอนน้ำเสีย (BIO CENTRIFUGAL FILTRATION) ซึ่งโซลูชั่นการบําบัดน้ำเสีย สามารถช่วยลดมลภาวะ และแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทําให้ชุมชน หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มปศุสัตว์ มีสุขภาวะ อนามัย และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

“ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การนําโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านพลังงาน และ ไบโอเท็ค โดยยึดหลัก ESG ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มาต่อยอดธุรกิจและบริการให้กับกลุ่ม ลูกค้าหลักของ BIS คือ ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศ ตลอดจนกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยงกว่า 1,000 แห่งจะมีประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม และ BIS เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักด้านการจัดจําหน่าย ยา วัคซีน อาหารเสริมและเวชภัณฑ์สัตว์ และ ยังช่วยเพิ่มรายได้ สร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรงและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดย BIS จะ ผนึกความเชี่ยวชาญด้านสัตว์แพทย์ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย กับความสามารถด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และไบโอเท็คของพันธมิตรต่างๆ เพื่อความสําเร็จของลูกค้าและ พันธมิตรธุรกิจทุกราย” 

 

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด (มหาชน) (BIS) พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นําอุตสาหกรรมไบโอเทคของประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่ มีคุณค้า สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

Web : https://www.mitihoon.com/

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​