ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

มทร.ธัญบุรี เร่งติดตั้งโซล่า รูฟ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าไฟฟ้า

  • รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านพลังงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น พยายามรณรงค์ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักรู้ถึงการใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำหนดแผนและเป้าหมายการใช้พลังงานในแต่ละปี มีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งแต่ละปีมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 5% แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6% สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้หรือคิดเป็น 4.2 ล้านบาทต่อปี
  • การที่ภาครัฐมีนโยบายกำหนดค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Float time: Ft) ที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือนตั้งแต่ต้นปี 2566 ทั้งที่มหาวิทยาลัยใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องค่า Ft มทร.ธัญบุรีได้เร่งดำเนินการหาพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนภายในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้ง โซล่า รูฟ ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​