ติดต่อ Email veerapol@blpower.co.th, plecpn@blpower.co.th, thanij@blpower.co.th

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

วช. - ม.มหิดล นำนวัตกรรม เรือไฟฟ้าแสงอาทิตย์เสริมท่องเที่ยวเกาะหมาก

วช. พร้อมด้วยทีมวิจัยจาก ม.มหิดล ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก จังหวัดตราด ขยายผลการใช้ประโยชน์ผลงาน"นวัตกรรมเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 65 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมเป็นประธานการส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แก่ชุมชนเกาะหมาก จังหวัดตราดโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ Low Carbon Learning Centerตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด

ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะ โดยมีผศ. ดร.กันต์ ปานประยูร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เห็นเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์เป็นกลไกต้นแบบหนึ่งที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยมีความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนดังเช่นในพื้นที่เกาะหมาก ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ

จึงเห็นควรร่วมกันที่จะผลักดันและกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะในการที่จะลดการสร้างมลภาวะและลดการสร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภายในพื้นที่เกาะหมากเพื่อเข้าสู่รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมจากการนำเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ที่ทาง วช.ได้ให้การสนับสนุนนำไปใช้งานจริง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวยั่งยืนรวมถึงเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ภายในพื้นที่ และยังเป็นต้นแบบความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อื่นๆสามารถนำไปใช้ได้นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสูงลดการใช้และหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือBCG Model สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป.

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​